سرعت اثر هال راهکاری بی‌نقص و قابل اتکا در طراحی و تولید حسگرهای سرعتِ محافظت شده‌ معکوس و با جریان بالا.